Zysk

Kapitał obrotowy w bilansie przedsiębiorstwa

bilans Posted On
autor Stanisław Kraski

Do podstawowych sprawozdań finansowych, które musi posiadać firma należy zaliczyć: bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie przepływów środków pieniężnych. Bilans to jedna z bardziej skomplikowanych rzeczy.

Znaczenie i budowa bilansu

Bilans jest odzwierciedleniem firmy, zrobiony w konkretnym celu aby sprawdzić ile aktualnie przedsiębiorstwo ma oraz ile zapłaciło za te wszystkie rzeczy. Pokazuje porównanie majątku firmy (aktywa) oraz źródła finansowania majątku (pasywa). Jest to rachunek, który zakłada, że każdy składnik majątku musiał zostać w pewien sposób sfinansowany. Podstawową zasadą bilansową jest równość sumy aktywów i pasywów.

W pasywach występują dwie podstawowe pozycje kapitał własny i obcy, czyli zobowiązania. Do kapitału własnego zaliczamy środki wniesione przez właściciela, jako kapitał podstawowy i kapitał zapasowy. Ponadto przy tych pozycjach znajdują się jeszcze: należne wypłaty na kapitał podstawowy, akcje własne, kapitał z aktualnej wyceny, kapitał rezerwowy, zysk lub strata z lat ubiegłych, zysk lub strata netto, odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego i inne. Do zobowiązań zalicza się np. rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe.

Aktywa zaś dzielimy na trwałe i obrotowe. Aktywa trwałe odnoszą się do długiego czasu posiadania ich i są to wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Natomiast aktywa obrotowe są w odniesieniu do krótkiego czasu do roku.

Kapitał obrotowy

Struktura aktywów obrotowych odnosi się do wcześniej wspomnianego okresu czasu- do roku, po tym okresie zużywają się. Ważną cechą ich jest to, że przekazują swoje właściwości temu co jest produkowane dzięki nim. To znaczy że zamieniają swoje właściwości i tu w zależności od tego czy są rzeczowe, to wtedy przeznaczone są do zużycia lub gdy są to aktywa finansowe i należności, to wtedy przeznacza się je do zbycia, lub na wypłaty.

Aktywa obrotowe składają się z 3 czynników, jakimi są:

1. Zapasy, czyli:

– materiały- czyli to z czego produkowany jest produkt, np. opakowanie,

– produkt- jest półsurowcem, ponieważ w pewnym stopniu jest przetworzony ale wymaga dalszej obróbki, np. but bez sznurówek,

– produkt gotowy- powstaje na końcowym etapie produkcji, wykazuje właściwości gotowe do użytkowania, np. but,

– towar- służy do sprzedaży, może być łącznikiem między producentem a hurtownią, np. buty

2. Należności krótkoterminowe – to przede wszystkim należności z tytułu dostaw i usług.

– za wykonaną usługę, pracę,

– pożyczki pracownicze w zakładzie pracy, które muszą być zwrócone przez pracowników,

– zaliczki,

– zwrot podatku dochodowego, podatku VAT, gdy występuje nadpłata.

3. Inwestycje krótkoterminowe:

– środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym,

– inne środki pieniężne: czeki, weksle obce,

– krótkoterminowe aktywa finansowe- inwestowanie w akcje, obligacje o okresie poniżej 1 roku.

Bilans ma tą zaletę, że wszystko da się wyrazić w pieniądzu, niezależnie na którą pozycję się patrzy.

Powiązane posty

Zostaw komentarz